Gắn hỗ trợ từ thiện, hỗ trợ cộng đồng với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Gắn hỗ trợ từ thiện, hỗ trợ cộng đồng với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

3 Tháng 3 2015
Ngày nay xã hội không chỉ quan tâm đến doanh nghiệp hỗ trợ gì cho cộng đồng, cách thức doanh nghiệp cho đi và hỗ trợ cộng đồng mà họ còn quan tâm nhiều hơn đến cách thức doanh nghiệp hoạt động, vận hành và kinh doanh. Trong những năm mở cửa và phát triển liên tục, hoạt động của doanh nghiệp có rất nhiều tác động đến xã hội và môi trường.
FLEGT VPA Vietnam
Từ thiện doanh nghiệp