Danh sách những lĩnh vực hỗ trợ có thể liên quan tới lợi ích của doanh nghiệp

Danh sách những lĩnh vực hỗ trợ có thể liên quan tới lợi ích của doanh nghiệp

5 Tháng 3 2015
Nếu doanh nghiệp quan tâm đến các vấn đề sau: Doanh nghiệp có thể xem xét hỗ trợ các chương trình hay tổ chức dưới đây Những người có hoàn cảnh khó khăn: Thất nghiệp, nghèo đói, vô gia cư, nạn nhân của thảm họa hoặc thiên tai, nạn nhân của bạo lực gia đình...
FLEGT VPA Vietnam
Từ thiện doanh nghiệp