Đánh giá lợi ích về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Đánh giá lợi ích về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

5 Tháng 3 2015
Đánh giá lợi ích doanh nghiệp của các quan hệ đối tác mang lại từ các chương trình trách nhiệm xã hội Đánh gia về mặt quản trị doanh nghiệp ĐÁNH GIÁ CÁI GÌ/LOẠI HÌNH ĐÁNH GIÁ/CÁC YẾU TỐ CẦN XEM XÉT...
Giá trị của các chương trình trách nhiệm xã hội và hỗ trợ từ thiện

Giá trị của các chương trình trách nhiệm xã hội và hỗ trợ từ thiện

5 Tháng 3 2015
Các hoạt động quản trị, xã hội, và môi trường tạo ra giá trị theo bốn khía cạnh sau của doanh nghiệp. Tăng trưởng Lợi nhuận về vốn Quản lý Rủi ro Chất lượng Quản lý Thị trường mới Sản phẩm mới Người tiêu dùng/ Khách hàng mới Sáng tạo Danh tiếng/.....
FLEGT VPA Vietnam
Từ thiện doanh nghiệp